OBRONY I UZYSKANE TYTUŁY CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SEKCJI

liniapowrót do głównej strony


ROK 2023

 • dr inż. GRZEGORZ PISKORZ 20.11.2023r. obrona rozprawy doktorskiej pt. " Analiza przyczyn i modele predykcji opóźnień w realizacjach obiektów mostowych", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK. Promotor pomocniczy dr hab. inż. Michał Juszczyk prof. PK.
 • dr inż. EWELINA KANIA 14.11.2023r. obrona rozprawy doktorskiej pt. "Metasieciowe ujęcie komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina. Promotor pomocniczy dr inż. Grzegorz Śladowski.
 • dr inż. SEBASTIAN BIEL 13.11.2023r. obrona rozprawy doktorskiej pt. "Identyfikacja usterek w budownictwie mieszkaniowym, wielorodzinnym i zarządzanie ich usuwaniem na etapie odbiorów", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK. Promotor pomocniczy dr inż. Jarosław Malara.
 • dr inż. MONIKA GÓRKA-STAŃCZYK 09.10.2023r. obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie kosztów wykonania systemów fasadowych budynków użyteczności publicznej", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK. Promotor pomocniczy dr inż. Damian Wieczorek.
 • dr inż. PATRYCJA KARCIŃSKA 06.10.2023r. obrona rozprawy doktorskiej pt. "Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz. Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK.
 • dr inż. BARTŁOMIEJ SROKA 05.10.2023r. obrona rozprawy doktorskiej pt. " Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Ziellina.

ROK 2022

 • dr inż. FILIP JANOWIEC 13.05.2022r. obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK.

ROK 2021

 • prof. dr hab. inż. EDYTA PLEBANKIEWICZ 14.012021 uzyskanie tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
 • dr inż. JAN KOWALSKI 28.04.2021r. obrona rozprawy doktorskiej pt. "Harmonogramowanie inwestycji kolejowych w Polsce z uwzględnieniem ryzyka w trakcie ich realizacji", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Lądowej. Promotor: Mieczysław Połoński.

ROK 2020

 • prof. dr hab. inż. DARIUSZ SKORUPKA 28.09.2020 uzyskał tytuł profesorski. Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; Katedra Budownictwa Ogólnego.
 • prof. dr hab. inż. ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA 28.09.2020 uzyskała tytuł profesorski. Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej; Katedra Zarządzania w Budownictwie.
 • dr hab. inż. NABI IBADOV 03.03.2020 uzyskanie stopnia naukowego dr hab. w Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, tytuł osiągnięcia "Planowanie przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych".
 • dr inż. MICHAŁ TOMCZAK 14.10.2020r. obrona rozprawy doktorskiej pt. " Metoda harmonizacji wykonania procesów wieloobiektowego przedsięwzięcia budowlanego" w Wydziale Budownictwa i Architektury PL. Promotor Piotr Jaskowski.
 • dr hab. inż. JERZY OBOLEWICZ 28.11.2019 uzyskanie stopnia naukowego dr hab. w Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, za osiągnięcie naukowe pt. "Demoskopia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych".
 • dr inż. JERZY ROSŁON 09.08.2020 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Optymalizacja harmonogramu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem koncepcji zarządzania wartością przedmiotu inwestycji". Promotor Janusz Kulejewski.

ROK 2019

 • prof. dr hab. inż. BOŻENA HOŁA 25.10.2019 otrzymanie tytułu naukowego, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.
 • dr hab. inż. SŁAWOMIR BIRUK uzyskanie stopnia naukowego dr hab. w Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej , tytuł monografii: "Metodyka planowania realizacji zbioru zleceń przedsiębiorstwa budowlanego".
 • dr hab. inż. ELŻBIETA SZAFRANKO 27.11.2019, uzyskanie stopnia naukowego dr hab. w Politechnice Koszalińskiej, tytuł monografii: "Wariantowanie inwestycji budowlanych. Wielokryterialna ocena koncepcji projektowych z wykorzystaniem teorii podobieństwa".
 • dr inż. ANNA STARCZYK-KOŁBYK 11.04.2019 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Randomizowana metoda identyfikacji stanu zaawansowania robót i korekty planu budowy". Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Promotor: Tadeusz Kasprowicz.
 • dr hab. inż. WOJCIECH DROZD 19.02.2019 uzyskanie stopnia naukowego dr hab. w Politechnice Krakowskiej, Tytuł monografii "Badania cech terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych".
 • dr hab. inż. MACIEJ BANACH 27.06.2019 obrona rozprawy doktorskiej pt. " Interaktywna metoda planowania robót montażowych w budownictwie kubaturowym". Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Promotor: Roman Marcinkowski.
 • dr inż. PIOTR NOWOTARSKI27.06.2019 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Lean Management przy realizacji procesów budowlanych". Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, promotor: Jerzy Pasławski.
 • dr inż. KRZYSZTOF KACZOREK - 10.07.2019 obrona pracy doktorskiej pt. "Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do modelowania skumulowanego wpływu czynników ryzyka na opóźnienia robót budowlanych". Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska. Promotor Janusz Kulejewski.
 • dr inż. BARTŁOMIEJ SZEWCZYK - 06.02.2019 obrona rozprawy doktorskiej pt. "System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych". Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej. Promotor Elżbieta Radziszewska-Zielina,

ROK 2018

 • prof. dr hab. inż. JACEK GOŁASZEWSKI 9.05.2018 uzyskany tytuł profesorski. Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
 • dr hab. inż. KRZYSZTOF ZIMA 16.05.2018 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. ALEKSANDRA RADZIEJOWSKA 27.09.2018 uzyskanie stopnia doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. "Metoda oceny socjalnych właściwości użytkowych obiektów mieszkalnych w aspekcie zrównoważonego budownictwa", Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. MARIUSZ SZÓSTAK 25.04.2018 uzyskanie stopnia doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie", Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. MICHAŁ KRZEMIŃSKI 19.12.2018 uzyskanie stopienia naukowego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na podstawie oceny dorobku naukowego w zakresie: "Ocena harmonogramów budowlanych w metodzie potokowej przy założeniu wielozadaniowości brygad roboczych", na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
 • dr inż. JOANNA SAGAN - 29.11.2018 obrona pracy doktorskiej pt. "Wspomaganie decyzji w logistyce odzysku odpadów betonowych". Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Promotor Anna Sobotka.
 • dr inż. ALEKSANDRA RADZIEJOWSKA - 27.09.2018 obrona pracy doktorskiej pt. "Metoda oceny socjalnych właściwości użytkowych obiektów mieszkalnych w aspekcie zrów-noważonego budownictwa". Promotorzy: Zygmunt Orłowski i Anna Sobotka.
 • dr inż. DAMIAN WIECZOREK - 31.01.2018 obrona pracy doktorskiej pt. "Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka". Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej. Promotor Edyta Plebankiewicz.

ROK 2017

 • dr hab. inż. BEATA NOWOGOŃSKA 18.10.2017 - zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej", Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. inż. AGNIESZKA LEŚNIAK 19.04.2017 - zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr hab. inż. MAGDALENA ROGALSKA 15.03.2017 - zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Harmonogramowanie procesów budowlanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. HUBERT ANYSZ 18.10.2017 - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do oceny możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych" Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • dr inż. JAROSŁAW MALARA - 11.10.2017 - obrona pracy doktorskiej pt. "Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych" Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej. Promotor Edyta Plebankiewicz.
 • dr inż. GRZEGORZ ŚLADOWSKI - 31.05.2017 - obrona pracy doktorskiej pt. "Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych" Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej. Promotor: Elżbieta Radziszewska-Zielina.
 • dr inż. RADOSŁAW SEKUNDA - 23.04.2017 - obrona pracy doktorskiej pt. "Planowanie działań inżynieryjno-budowlanych realizowanych przez jednostki o zhierarchizowanych strukturach". Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Promotor: Roman Marcinkowski.
 • dr inż. AGNIESZKA DZIADOSZ - 23.10.2017 - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zmodyfikowana metoda kontroli stanu zaawansowania robót i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego", Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Promotor: Wiesław Meszek.

ROK 2016

 • dr hab. inż. PIOTR JAŚKOWSKI - 22.04.2016 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Metodyki zwiększenia niezawodności predyktywnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć budowlanych" na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr hab. inż. GRZEGORZ W. GINDA - 16.03.2016 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych w budownictwie i dziedzinach pokrewnych przy uwzględnieniu niedoskonałości dostępnej informacji" na Politechnice Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. ANNA KRAWCZYŃSKA-PIECHNA - 21.03.2016 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Interaktywna metoda planowania robót betonowych z analizą efektywności wykorzystania deskowań". Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Promotor: Roman Marcinkowski.

ROK 2015

 • prof. dr hab. inż. ZDZISŁAW HEJDUCKI - 16.06.2015 uzyskany tytuł profesorski. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie
 • dr hab. inż. ANDRZEJ MINASOWICZ - 17.06.2015 powtórna obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Analiza ryzyka w projektowaniu przedsięwzięcia budowlanego" Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr hab. inż. JADWIGA BIZON-GÓRECKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie - 13.02.2015 obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Determinanty sukcesu przedsiębiorstw budowlanych jako uczestników projektów realizowanych w międzynarodowej kooperacji" Obrona kolokwium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • dr inż. ANETA ZIÓŁKOWSKA 01.04.2015 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wspomaganie realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metody wartości wypracowanej" Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ROK 2014

 • dr inż. ARTUR KOPER - 21.01.2014 rozprawa doktorska na temat: Normowanie procesów monolitycznego budownictwa betonowego na potrzeby planowania robót z uwzględnieniem niepewności danych - Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Promotor: Roman Marcinkowski.
 • dr hab. inż. JANUSZ KULEJEWSKI - 19.11.2014 obrona kolokwium habilitacyjnego Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. JAROSŁAW GÓRECKI - 11.04.2014 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Analiza ryzyka kosztów przedsięwzięć budowlanych" Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. IWONA RYBKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska - 26.11.2014 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ocena ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych" Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ROK 2013

 • dr hab. inż. EDYTA PLEBANKIEWICZ - 19.06.2013 obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
 • dr inż. KAMIL PRUSZYŃSKI - 13.05.2013 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Projektowanie buforów czasu w metodzie łańcucha krytycznego w harmonogramach robót budowlanych". Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Promotor: Roman Marcinkowski.
 • dr inż. ROBERT BUCOŃ - 27.02.2013 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych" Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury; Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

ROK 2012


 • dr inż. MARCIN POKORA - 27.11.2012 rozprawa doktorska na temat: Metoda sterowania pracą specjalistycznych zespołów roboczych w planowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych, - Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Promotor: Roman Marcinkowski.
 • prof. dr hab. inż. ANNA SOBOTKA - 12.06.2012 uzyskany tytuł profesorski. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 • dr inż. PIOTR CHYLIŃSKI - 25.01.2012 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Analiza wpływu przerw organizacyjnych na koszt i czas realizacji kompleksu robót budowlanych o cechach permutacyjnego problemu przepływowego" Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Instytut Budownictwa
 • dr hab. inż. ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA - 18.01.2012 obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

ROK 2008

 • dr inż. MARCIN GAJZLER - 03.07.2008 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Hybrydowy system doradczy dla napraw betonowych posadzek przemysłowych". Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Promotor: Oleg Kapliński.

do góry     powrót do głównej strony